Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Retreat Food

RetreatFood is specialist in koken en workshops geven van natuurlijke, plantaardige en onbewerkte voeding. Deze Algemene Voorwaarden dienen als borging van gemaakte afspraken tussen RetreatFood en een opdrachtgever en om transparantie te bieden in de wederzijdse rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst die beide partijen aangaan.

 1. Definities
 2. Retreat Food: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel RetreatHouse onder kvk nummer 56114443
 3. Opdrachtgever: de klant die RetreatFood de opdracht geeft tot levering van producten en/of diensten.
 4. Offerte: aanbieding voor de levering van producten en/of diensten van RetreatFood op verzoek van de klant.
 5. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke akkoordverklaring door de klant (per post of email) op een offerte van RetreatFood
 6. Overeenkomst: alle bevestigde afspraken tussen opdrachtgever en RetreatFood inzake de opdracht, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden
 7. Opdracht: levering van producten en/of diensten door RetreatFood conform overeenkomst
 8. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van RetreatFood

2.  Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle door RetreatFood uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten, tenzij expliciet door RetreatFood anders vermeld. Door opdrachtbevestiging (zie artikel 1.4) verklaart opdrachtgever zich ook akkoord met het bepaalde in deze Voorwaarden.
 1. De Voorwaarden worden voor het aangaan van een overeenkomst altijd door Retreat Food onder de aandacht gebracht van de klant. Ze zijn altijd door (potentiële) opdrachtgevers te raadplegen via de website www.retreathouse.nl Op verzoek van (potentiële) opdrachtgevers kunnen de Voorwaarden door RetreatFood ook digitaal of fysiek beschikbaar gesteld worden.
 1. Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever die betrekking hebben op de opdracht zijn ondergeschikt aan de Voorwaarden van RetreatFood, tenzij door partijen anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
 1. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig mocht blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verklaren zich in een dergelijk geval in te zullen spannen om de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een voor beide partijen redelijke en werkbare bepaling.

3.   Offerte/opdrachtbevestiging/overeenkomst

 1. Elke offerte van RetreatFood is vrijblijvend en 14 dagen geldend, tenzij door RetreatFood schriftelijk anders vermeld of indien RetreatFood een schriftelijke bevestiging heeft afgegeven van verlenging van de offertetermijn.
 1. RetreatFood is – door het uitbrengen van een offerte – op geen enkele wijze beperkt in het uitbrengen van offertes aan andere klanten en/of het aangaan van overeenkomsten daarmee. RetreatFood informeert bij het uitbrengen van elke offerte de klant wel over eventuele concurrerende offertes (met name in planningsopzicht). RetreatFood is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de klant, tot het moment dat diens schriftelijke opdrachtbevestiging door RetreatFood is ontvangen.
 1. Een offerte wordt een overeenkomst door schriftelijke akkoordverklaring (opdrachtbevestiging) door de opdrachtgever op de door RetreatFood uitgebrachte offerte. RetreatFood is vanaf dat moment gehouden aan de planningsafspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 1. Eventuele commentaren en reacties van opdrachtgever op een offerte van RetreatFood maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij ze door RetreatFood zijn toegevoegd aan de overeenkomst of schriftelijk bevestigd.
 1. RetreatFood bepaalt de wijze van uitvoering van de opdracht, binnen de bepalingen van de overeenkomst. RetreatFood kan bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van de inhuur van derden. RetreatFood is vrij om gelijkwaardige alternatieven voor producten/ingrediënten te gebruiken, indien de oorspronkelijk geoffreerde producten/ingrediënten niet leverbaar blijken.
 1. Financiën
 1. Prijzen en tarieven voor producten en diensten van RetreatFood zijn uitsluitend van toepassing indien en zoals vermeld in de offerte/overeenkomst.
 1. Prijzen en tarieven voor diensten van RetreatFood zijn in Euro’s en exclusief BTW. Op de levering van diensten door RetreatFood is een BTW-percentage van 21% van toepassing.
 1. Retreat Food brengt binnen 14 dagen na opdrachtbevestiging opdrachtgever een bedrag ter hoogte van 30% van het geoffreerde totaalbedrag in rekening. Dit bedrag dient ter dekking van inkoopkosten en reservering van tijd door RetreatFood.
 1. Voorschotfacturen van RetreatFood worden door opdrachtgever per overboeking betaald binnen een termijn van 7 dagen na het uitbrengen van de factuur.
 1. De eindfactuur voor de levering van producten en/of diensten door RetreatFood wordt door opdrachtgever per overboeking betaald binnen een termijn van 5 dagen na het uitbrengen van de factuur. RetreatFood biedt de eindfactuur aan aan opdrachtgever op de dag van de uitvoering van de opdracht.
 1. Door de opdrachtgever betaalde voorschotten worden door RetreatFood op de eindfactuur op het totaal geoffreerde bedrag in mindering gebracht.
 1. Indien opdrachtgever bij de betaling van facturen van RetreatFood in gebreke blijft, behoudt RetreatFood zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen en additioneel 15% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 250,- bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Voedselveiligheid
 1. RetreatHouse ziet toe op de voedselveiligheid en werkt volgens de HACCP-werkwijzen en – procedures.
 1. RetreatFood houdt uitsluitend rekening met speciale dieet- of voedingswensen, voor zo ver bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd.
 1. RetreatFood is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid gedurende de voorbereiding van en a) tot aan het moment van levering bij catering, b) tot aan het moment van het opdienen van het laatste gerecht bij koken op locatie.
 1. Indien van toepassing informeert RetreatFood bij catering de opdrachtgever over specifieke voorschriften in het kader van voedselveiligheid bij het bewaren en opdienen van gerechten.
 1. RetreatFood werkt uitsluitend met natuurlijke, plantaardige en onbewerkte ingrediënten en producten. Tijdige consumptie daarvan is gewenst en soms zelfs noodzakelijk. RetreatFood is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het nuttigen van deze ingrediënten en producten door of bij opdrachtgever op een later tijdstip.
 1. Verplichtingen opdrachtgever
 1. Opdrachtgever biedt bij koken op locatie RetreatFood de toegang tot de keuken op locatie en alle materialen/inventaris die voor het bereiden van de in de opdracht vermelde maaltijd(en) nodig zijn. RetreatFood informeert opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht over de voor de uitvoering van de opdracht benodigde materialen/inventaris. Indien inventaris/ materialen in de keuken van opdrachtgever ontbreken, dan neemt RetreatFood eigen inventaris/materialen op de dag(en) van uitvoering van de opdracht mee.
 1. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor keukeninventaris en -materialen berust bij opdrachtgever. Indien RetreatFood tijdens de uitvoering van de opdracht aantoonbaar schade aanbrengt aan keukeninventaris/-materialen, dan vergoedt Retreat Food daarvan deze. Dergelijke schade kan uitsluitend door opdrachtgever bij RetreatFood worden geclaimd indien deze op de dag van de uitvoering van de opdracht schriftelijk wordt gemeld.
 1. Opdrachtgever stelt bij koken op locatie RetreatFood in de gelegenheid om te werken volgens de HACCP-werkwijzen en – procedures bij het opslaan van ingrediënten en producten, de (voor)bereiding van maaltijden en het afvoeren van restmateriaal.
 1. Opdrachtgever zorgt dat RetreatFood op de dag(en) van de uitvoering van de opdracht de beschikking heeft over parkeergelegenheid in de directe omgeving van de keuken.
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor vergunningen, toestemmingen en naleving van de regelgeving en contractuele afspraken met derde partijen voor de evenementen waarbinnen RetreatFood haar producten en/of diensten aanbiedt. 
 1. Wijziging en/of annulering
 1. RetreatFood zal een eventueel verzoek om wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever binnen de bepalingen in de overeenkomst en in redelijkheid in overweging nemen en trachten er een passende oplossing voor te bedenken. Garanties hierop worden door RetreatFood niet afgegeven.
 1. In geval van een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever blijven door RetreatFood reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen geldig en is opdrachtgever onverkort gehouden om deze conform het bepaalde onder artikel 4.4 te voldoen.
 1. Indien het verzoek tot wijziging een beperking van de overeenkomst inhoudt, of als opdrachtgever de overeenkomst opschort of wil ontbinden, dan geldt daarvoor de volgende afhandeling:
 • bij opschorting of annulering door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever gehouden om 100% van het door RetreatFood geoffreerde bedrag te voldoen, conform de bepalingen specificaties in artikel 4.
 • bij opschorting of annulering door opdrachtgever tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever gehouden om 50% van het door Retreat Food geoffreerde bedrag te voldoen, conform de bepalingen specificaties in artikel 4.
 • Retreat Food brengt bovengenoemde bedragen als vergoeding in rekening bij opdrachtgever  middels een eindfactuur.
 1. Indien het verzoek tot wijziging een uitbreiding van de overeenkomst betreft, zal RetreatFood daar binnen de grenzen van wat redelijk mogelijk is haar medewerking aan verlenen. De uitbreiding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever bevestigd. RetreatFood is gerechtigd om een eventuele reeds verzonden voorschotfactuur aan te vullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe opdracht.
 1. Wijzigingen van het aantal deelnemers door opdrachtgever:
 • vrij tot 7 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, mits deze wijzigingen schriftelijk aan RetreatFood zijn doorgegeven.
 • binnen 7 dagen tot 72 uur voor aanvang van uitvoering van de opdracht: uitsluitend kleine wijzigingen binnen een marge van 20% van het oorspronkelijk aantal deelnemers, zoals vermeld in de overeenkomst
 • tussen 72 uur en de start van de uitvoering van de overeenkomst: slechts in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend in onderling overleg tussen RetreatFood en opdrachtgever
 • RetreatFood levert uitsluitend de producten/diensten voor het laatst vastgestelde deelnemers: uitbreiding van het aantal deelnemers op de dag van de uitvoering van de opdracht is niet mogelijk
 • in alle gevallen hanteert Retreat Food een ondergrens van 8 deelnemers voor bijeenkomsten waar zij haar producten en/of diensten aanbiedt.
 1. Klachten
 1. Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opdracht binnen 24 uur na afronding van de opdracht schriftelijk te melden bij RetreatFood.
 1. Opdrachtgever dient klachten over facturering door RetreatFood binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden bij RetreatFood.
 1. Klachten van opdrachtgever na de termijnen als genoemd in artikel 8.1 en 8.2 worden niet door RetreatFood in behandeling genomen.
 1. Een klacht van opdrachtgever gedurende de voorbereiding van de opdracht geeft geen recht tot opzegging van de overeenkomst en/of (gedeeltelijke) aanpassing ervan of uitstel van betaling.
 1. RetreatFood spant zich in om een tijdig gemelde klacht over het vakmanschap van RetreatFood  en/of de kwaliteit van de geleverde producten/diensten zo spoedig mogelijk te beoordelen en – indien de klacht terecht blijkt – daarvoor in overleg met opdrachtgever een passende oplossing te creëren.
 1. Aansprakelijkheid/overmacht
 1. RetreatFood is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van opschorting of opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever of te late of uitblijvende betaling van facturen.
 1. RetreatFood is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutieve of niet door opdrachtgever verstrekte informatie over aantallen deelnemers en/of omstandigheden waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd.
 1. Alle schade als gevolg van gebeurtenissen tijdens de uitvoering van de opdracht die niet onder de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van RetreatFood vallen, komen voor rekening van opdrachtgever en/of worden door opdrachtgever bij diens verzekering gemeld. Opdrachtgever vrijwaart RetreatFood in deze voor eventuele aanspraken tot schadevergoeding door derden.
 1. RetreatFood is uitsluitend aansprakelijk voor schade die aantoonbaar door haar toedoen tijdens de uitvoering van de opdracht is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 1. In geval RetreatFood verantwoordelijk is voor schade als gevolg van het vermelde in artikel 9.4 is RetreatFood (of diens verzekering) uitsluitend gehouden om het netto-factuurbedrag van het onderwerp dat de schade betreft aan opdrachtgever te vergoeden.
 1. Van overmacht is sprake als RetreatFood en/of opdrachtgever door omstandigheden buiten diens invloed niet aan de bepalingen uit de overeenkomst kan voldoen. Een situatie van overmacht kan ontstaan bij rampen, stakingen, extreem weer, brand, uitval van gas/elektriciteit, ongelukken, onverhoopt uitgevaardigde overheidsmaatregelen etc. RetreatFood en opdrachtgever zullen in geval van overmacht in overleg naar een voor beide partijen redelijke en werkbare oplossing zoeken.
 1. Einde overeenkomst
 1. Een overeenkomst die RetreatFood aangaat is eenmalig en eindigt van rechtswege na uitvoering van de opdracht en betaling van de eindfactuur door opdrachtgever.
 1. Toepasselijk recht/geschillen
 1. Elke overeenkomst die RetreatFood aangaat wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en RetreatFood die voortvloeien uit de (uitvoering van) een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.
RetreatHouse

Schrijf je in voor healthy
and mindful news!

  Type zoekwoord ...
  RetreatHouse

  Schrijf je in voor healthy
  and mindful news!